Công Ty TNHH TM-DV-Kỹ Thuật EMECCEMECC

TÆ° vấn và cung cấp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, thiết bị hiện đại cho dá»± án nâng cấp hoặc xây dá»±ng má»›i bệnh viện theo tiêu chuẩn Châu Âu:

• Hệ thống khí y tế trung tâm.

• Ná»™i thất và thiết bị phòng mổ. Ná»™i thất Inox bệnh viện.

• Hệ thống khí sạch áp lá»±c dÆ°Æ¡ng, hệ thống báo gọi y tá…