Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Gia Phúc1.CÔNG VIỆC KHAI THUẾ CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN

- Khai thuế môn bài hàng năm.
- Lập các báo cáo thuế gá»­i cho cÆ¡ quan thuế hàng tháng theo quy định.
- Lập các báo cáo thuế gá»­i cho cÆ¡ quan thuế hàng quý theo quy định.
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (TNCN) năm.
- Lập báo cáo quyết toán các loại thuế khác có liên quan.
- Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải ná»™p khi có phát sinh.

2.CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

-  Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp vá»›i quy định của pháp luật.
-  Phân loại, sắp xếp, Ä‘óng chứng từ kế toán.
-  Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
-  Thá»±c hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
-  Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.
-  Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp.
-  Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.

3.CÔNG VIỆC TƯ  VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ

- TÆ° vấn kế toán, thuế và hóa Ä‘Æ¡n chứng từ cho quý doanh nghiệp trong ná»™i dung và phạm vi công việc thá»±c hiện.
- Há»— trợ tÆ° vấn về lao Ä‘á»™ng, bảo hiểm xã há»™i, bảo hiểm y tế.
- Làm việc vá»›i cÆ¡ quan thuế khi có yêu cầu.
- Làm việc vá»›i công ty kiểm toán.
- Làm việc và giải trình vá»›i cÆ¡ quan thuế trong phạm vi công việc Ä‘ã thá»±c hiện.

4.GIAO NHẬN CHỨNG TỪ VÀ NỘP BÁO CÁO

- Nhận chứng từ từ khách hàng.
- Ná»™p báo cáo thuế cho cÆ¡ quan thuế.

5.CÁC Há»– TRỢ KHÁC

- Xây dá»±ng và thiết lập các ứng dụng quản lý trên excel nhÆ°: tính giá thành, theo dõi NXT …
- TÆ° vấn tối Æ°u bá»™ máy kế toán, luân chuyển chứng từ.